Kallelse till årsmöte i Kungälvs Tennisklubb
Vi kallar härmed alla medlemmar till i Kungälvs Tennisklubb till årsmöte den 10 Maj 18:00 där dagordningen nedan kommer att följas.

Eftersom vi fortfarande befinner oss i en pandemi så kommer årets möte att vara digital genom Teams. Om du önskar deltaga så meddela detta via mail till styrelseledamot Danilo Corlija på mail: corlija@msn.com Du kommer då att få en länk till mötet som du använder för att logga in.

Passa på att ta din chans att påverka klubbens drift och framtid! Motioner och förslag ska ha inkommit till klubben senast 1’e Maj till administration@kungalvstk.se

Välkomna!
Styrelsen

Dagordning Årsmöte KTK Måndag den 10/5 2021

§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd
§ 2 Mötets behöriga utlysande
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet
§ 5 Val av justeringsperson tillika rösträknare
§ 6 Genomgång av bokslut och verksamhetsberättelse
§ 7 Föreningens revisionsberättelse
§ 8 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§ 9 Val av styrelse

A. Val av ordförande på 1 år Förslag Annika Prenta
B. Val av ledamot på 2 år Förslag Robert Löfgren
C. Val av ledamot på 2 år Förslag Danilo Corlija
D. Val av ledamot på 2 år Förslag Jonny Sandsten
E. Val av ledamot på 1 år Förslag Viktor Vaske
F. Val av ledamot på 1 år Förslag Johan Olander
G. Val av suppleant på 1 år Förslag Anna-Karin Löfgren
H. Val av suppleant på 1 år Förslag Teo Forss
I. Val av revisorer på 1 år Förslag Bo Löfgren, Lennart Jonsson
J. Val av tre ledamöter i valberedningen på 1 år, en av dem väljs som sammankallande. Förslag (Vakant).
K. Beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten, förslag ordförande och vice ordf.
Kommentar: Mona G är valdes in som ledamot på 2 år under årsmötet 2020.
§ 10 Fastställande av medlemsavgifter för 2022
§ 11 Inkomna förslag från styrelse och medlemmar
§ 12 Övriga frågor
§ 13 Mötet avslutas